nordpass logo

Paslaugų teikimo Sąlygos (Verslui)

Paskutinį kartą atnaujinta: 30/09/20

Versijos numeris: 1.0

Nėra ankstesnių versijų, kurias būtų galima peržiūrėti.

Verslo sutartis

Dėl šių sąlygų („Sąlygos“) susitaria „nordvpn S.A.“ („mes“ arba „NordPass“) ir organizacija, sutinkanti su šiomis Sąlygomis („jūs“ arba „Klientas“). Sąlygos reglamentuoja prieigą prie „NordPass“ paslaugų ir naudojimąsi jomis, įskaitant „NordPass“ programinę įrangą ir bet kokias paslaugas, kurias „NordPass“ teikia Klientui per programinę įrangą, taikomąsias programas ar kitaip (viskas kartu vadinama „Paslaugos“).

Turėkite omenyje, kad Sąlygos yra teisiškai privalomas šalių susitarimas tarp jūsų ir „NordPass“. Apsilankę svetainėje, užsiregistravę, įdiegę ir (arba) naudodami Paslaugas bet kurioje platformoje ar įrenginyje, sutinkate laikytis šių Sąlygų. „NordPass“ leidžia Klientams naudotis Paslaugomis tik laikantis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis ar kuriomis nors jų nuostatomis, nediekite ir nenaudokite mūsų Paslaugų.

Jei sutinkate su Sąlygomis, kurios taikomos organizacijai naudojantis Paslaugomis, sutinkate tos organizacijos vardu. Privalote turėti įgaliojimą įpareigoti organizaciją laikytis šių Sąlygų, antraip negalite užsisakyti Paslaugų.

Jums neleidžiama prisijungti ir naudotis Paslaugomis, jei esate mūsų verslo konkurentas ir (arba) naudojatės mūsų Paslaugomis, kad gautumėte informacijos, kuri būtų naudojama nesąžiningai konkurencijai, jei jums buvo ar yra uždrausta naudotis Paslaugomis arba jei jūsų paskyra buvo laikinai sustabdyta ar uždaryta dėl bet kokios priežasties.

Šia nuoroda mūsų Privatumo politika įtraukiama į šias Sąlygas ir joms taikomos jų nuostatos. Naudodamas „NordPass“ ir prisijungdamas prie mūsų svetainės („Svetainė“), Klientas pripažįsta ir priima visas Privatumo politikos nuostatas ir su jomis sutinka.

Paslaugos

Teikiamos Paslaugos yra paslaugos skirtos apsaugoti slaptažodžius, padidinančios įmonių interneto saugumą ir privatumą. Remdamiesi Sąlygomis, gavę jūsų prašymą, teikiame Paslaugas, kuriomis galite naudotis tik jūs. „NordPass“ yra Paslaugų teikėja, bet jos Klientai, naudodamiesi Paslaugomis, privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. „NordPass“ jokiu būdu ar jokia forma neatsako už savo Klientų veiksmus naudojantis Paslaugomis, įskaitant baudžiamąją atsakomybę ir civilinę atsakomybę, už padarytą, numatomą ar kitokią žalą.

Licencija naudotis Paslaugomis. Suteikiame jums neišimtinę, atkuriamą, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą pasaulinę licenciją naudoti „NordPass“ programinę įrangą tik ryšium su Paslaugomis ir pagal šias Sąlygas.

Pagalba. „NordPass“ Kliento administratoriams ir galutiniams naudotojams teiks pirmenybinę verslo lygio pagalbą. Šiose Sąlygose terminas „galutinis naudotojas“ reiškia Kliento Paslaugų paskyros naudotojus. Klientas gali kurti galutinių naudotojų paskyras, naudodamas Administratoriaus langą. Kliento atsakomybė yra užtikrinti slaptažodžių ir paskyrų konfidencialumą bei saugumą ir valdyti prieigą prie Administratoriaus lango. „NordPass“ nėra atsakinga už Kliento naudojamų Paslaugų vidinį valdymą ar administravimą.

Klientas savo lėšomis teiks pagalbą savo galutiniams naudotojams dėl problemų, susijusių su jo galutinių naudotojų prieiga prie Paslaugų (pvz., slaptažodžių nustatymas iš naujo, laikinas paskyrų sustabdymas). Prieš perduodamas tokias pagalbos problemas „NordPass“, Klientas dės komerciškai pagrįstas pastangas pats jas išspręsti.

„NORDPASS“ SAUGYKLOJE SAUGOMŲ ELEMENTŲ NEĮMANOMA ATKURTI NETURINT GALIOJANČIO PAGRINDINIO SLAPTAŽODŽIO ARBA ATKŪRIMO KODO. KADANGI PASLAUGOS YRA UŽŠIFRUOTOS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD „NORDPASS“ NEGALI ARBA NEPRIVALO ATKURTI JŪSŲ DUOMENŲ, JEI JŪS ARBA JŪSŲ GALUTINIS NAUDOTOJAS PRARADO SAVO „NORDPASS“ SAUGYKLŲ PAGRINDINIUS SLAPTAŽODŽIUS IR ATKŪRIMO KODUS.

Kliento įsipareigojimai

Klientas yra atsakingas už a) tinkamą visų su Kliento naudojimosi Paslaugomis susijusių mokesčių mokėjimą; b) visų galutinių naudotojų prieigos prie Paslaugų administravimą ir neatidėliotiną pranešimą „NordPass“ apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi Paslaugomis ar prieigą prie jų; c) patikimą administratoriaus ir galutinių naudotojų paskyrų pagrindinių slaptažodžių ir atkūrimo kodų saugojimą; d) slaptažodžių ir paskyrų konfidencialumo bei saugumo užtikrinimą ir prieigos prie Administratoriaus lango valdymą; e) tikslios ir naujausios kiekvienos administratoriaus paskyros ir kontaktinės informacijos pateikimą ir f) užtikrinimą, kad bet koks naudojimasis Paslaugomis atitiktų šias Sąlygas ir galiojančius įstatymus.

Naudojimo apribojimai. Klientas ir jo galutiniai naudotojai ar su jais susijusios įmonės negali: a) siūlyti parduoti ar išnuomoti, parduoti, perparduoti ar išnuomoti prieigą prie Paslaugų; b) Paslaugoms ar bet kokiai jose naudojamai programinei įrangai ar kitiems komponentams taikyti apgrąžos inžinerijos metodų arba kam nors kitam padėti tai padaryti; c) naudotis Paslaugomis tokiu būdu arba tokiomis aplinkybėmis, kai Paslaugų naudojimas arba neveikimas gali sukelti mirtį, sužalojimą arba materialinę žalą arba d) naudotis Paslaugomis pažeidžiant galiojančius įstatymus; e) bandyti sukurti pakaitinę ar panašią paslaugą naudojantis Paslaugomis ar „NordPass“ arba prieiga prie jų; f) pažeisti bendrąsias etikos ar moralės normas, gerosios praktikos ir sąžiningo elgesio normas arba g) kitaip pažeisti arba apeiti šias Sąlygas.

„NordPass“ netoleruoja jokios neteisėtos, neleistinos, nusikalstamos ar apgaulingos veiklos, vykdomos naudojantis Paslaugomis. Klientas turi išimtinę teisę pasirinkti asmenis ir leisti jiems naudotis Paslaugomis, taip juos paversdamas galutiniais naudotojais. Todėl Klientas yra atsakingas už atitinkamų galutinių naudotojų naudojimąsi Paslaugomis. Klientas laikysis įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų Kliento naudojimosi Paslaugomis. Klientas nesiims jokių veiksmų, dėl kurių „NordPass“ pažeistų taikomus įstatymus. Jei galutinis naudotojas: a) pažeidžia šias Sąlygas; arba b) naudoja Paslaugas taip, kad „NordPass“ pagrįstai mano, jog tai užtrauks jai atsakomybę, „NordPass“ gali prašyti atitinkamo Kliento laikinai sustabdyti arba nutraukti galutinio naudotojo paskyrą. Jei Klientas nedelsdamas nesustabdo arba nenutraukia tokios galutinio naudotojo paskyros, „NordPass“ gali ją nutraukti pati. Tokį Kliento neveiksnumą „NordPass“ savo nuožiūra gali laikyti esminiu Sąlygų pažeidimu.

Nuosavybė. Intelektinės nuosavybės teisės

Lankydamiesi šioje Svetainėje ir ja naudodamiesi bei naudodamiesi Paslaugomis sutinkate ir pripažįstate, kad Paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, jų išvaizda, turiniu, parinkimu, komplektavimu ir funkcionalumu bei visos kitos Svetainės ir Paslaugų dalys ar jų ypatybės, yra išskirtinė „NordPass“ nuosavybė (nepaisant to, ar konkretus turinys yra atskirai saugomas autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių).

Išskyrus šiame dokumente aiškiai nurodytus atvejus, šios Sąlygos nesuteikia nė vienai šaliai jokių numanomų ar kitokių teisių į kitos šalies intelektinę nuosavybę. Pagal šias sąlygas Klientui neperleidžiama jokia „NordPass“ ar programinės įrangos, kurią „NordPass“ teikia prieigai prie Paslaugų, nuosavybės teisė ar kitos teisės į „NordPass“ ar programinę įrangą.

Prekių ženklai. Klientas suteikia „NordPass“ neišimtinę nemokamą licenciją rodyti, atkurti ir platinti Kliento prekių ženklus ir keisti (tik techniniais tikslais) tokius prekių ženklus tik ryšium su Paslaugų teikimu galutiniams Kliento naudotojams.

Klientas suteikia „NordPass“ teisę įtraukti Kliento pavadinimą, logotipą, prekių ženklus ir (arba) kitas skiriamąsias prekių ženklo savybes (kartu su savo pasisakymais arba atskirai) į „NordPass“ klientų sąrašą internete ir (arba) spausdintinėje ir elektroninėje rinkodaros medžiagoje. „NordPass“ be jokių įsipareigojimų Klientui gali naudoti, modifikuoti ir įtraukti į savo produktus ir paslaugas, licenciją ir sublicenciją arba bet kurį kitą „NordPass“ dokumentą bet kokius atsiliepimus, komentarus arba pasiūlymus dėl paslaugų, kuriuos Klientas arba galutiniai naudotojai gali atsiųsti „NordPass“ arba paskelbti mūsų forumuose. Dėl tokio medžiagos naudojimo ir dėl tokios medžiagos įterpimo anksčiau nurodytais tikslais joks papildomas prašymas iš Kliento nėra reikalingas.

Trečiosios šalies programinė įranga. Retkarčiais į „NordPass“ Paslaugas galime įtraukti kompiuterinę programinę įrangą, kurią teikia trečiosios šalys ir kuri yra naudojama gavus atitinkamų licencijos išdavėjų ir (arba) autorių teisių savininkų leidimą pagal šių šalių pateiktas sąlygas. Čia pateikiame informaciją apie atvirojo kodo trečiosios šalies programinę įrangą. „NordPass“ aiškiai atsisako bet kokių garantijų ar kitų įsipareigojimų, susijusių su tokia trečiosios šalies programine įranga.

Trečiosios šalies prašymai

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jo atsakomybė yra reaguoti į trečiosios šalies prašymus dėl įrašų, susijusių su Kliento ar galutinio naudotojo naudojimusi Paslaugomis (įskaitant, tačiau jais neapsiribojant, šaukimus į baudžiamuosius ar civilinius teismus ar kitą teisinį procesą, prašant Kliento ar galutinio naudotojo informacijos) („Trečiosios šalies prašymas“). Jei „NordPass“ gauna trečiosios šalies prašymą, kiek leidžia įstatymai ir trečiosios šalies prašymo terminai, „NordPass“ nukreips trečiąją šalį pas Klientą, kad įvykdytų trečiosios šalies prašymą. „NordPass“ pasilieka teisę pati atsakyti į trečiosios šalies prašymą pateikti informaciją apie Klientą, kai „NordPass“ savo nuožiūra nusprendžia, kad pagal įstatymus ji privalo įvykdyti tokį trečiosios šalies prašymą.

Mokėjimai

KLIENTAS PRIPAŽĮSTA, KAD KLIENTAS IR JO GALUTINIAI NAUDOTOJAI GALI NETEKTI PRIEIGOS PRIE PASLAUGŲ, JEI KLIENTAS LAIKU NESUMOKA.

Paslaugos yra prenumeruojamos paslaugų teikimo laikotarpiui. Užsiregistruodamas naudotis Paslaugoms Klientas pasirenka paslaugų teikimo laikotarpį ir mokėjimo būdą. Kai kuriais atvejais „NordPass“ gali nemokamai teikti riboto funkcionalumo Paslaugų dalis. Esant techninei galimybei, atsižvelgiant į pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimai bus periodiniai, tai reiškia, kad pasirinktu mokėjimo būdu mokestis bus nuskaičiuojamas kiekvieno paslaugų teikimo laikotarpio pradžioje už tokios pačios trukmės kaip ankstesnis paslaugų teikimo laikotarpį, nebent nuspręsite atšaukti Paslaugų prenumeratą. Mokesčiai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai arba kai kitaip konkrečiai leidžiama šiose Sąlygose.

Mokesčiai. Kiekviena šalis yra atsakinga už visų vietinių, valstybinių, federalinių ar užsienio mokesčių, muitų ar rinkliavų, mokėtinų už jos surinktas sumas, mokėjimą. Visi mokėjimai, kurie turi būti atliekami pagal šias Sąlygas, yra nemokami ir jiems netaikomi jokie mokesčiai, rinkliavos, muitai, importo mokesčiai ar kiti privalomieji mokėjimai. Kai bet kuri pagal šias Sąlygas mokėtina suma apmokestinama išskaičiuojamuoju mokesčiu, Klientui gali būti suteikta teisė nuskaityti jį nuo „NordPass“ mokėtinos sumos su sąlyga, kad jis tinkamai pateikia „NordPass“ reikiamą pažymą ir imasi visų kitų veiksmų, kad „NordPass“ galėtų pasinaudoti bet kuria taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimi ar sutarimu.

Mokesčių pokyčiai. Retkarčiais galime keisti savo Paslaugų kainas ir pridėti naujų mokesčių už tam tikras funkcijas arba reaguodami į verslo ar teisinio reglamentavimo pasikeitimą, tačiau apie periodinių prenumeratos mokesčių pasikeitimus informuosime iš anksto. Bet koks padidintas mokestis už tą pačią Paslaugą bus taikomas tik pasibaigus tuo metu galiojančiam atsiskaitymo ciklui, nebent konkrečiai nurodysime kitaip, ir įsigalios ne anksčiau, nei kitą kartą mokant už tą pačią Paslaugą. Jei nesutinkate su nauja kaina ar kitais taikomais mokesčiais, galite nuspręsti neatnaujinti Paslaugos prenumeratos prieš įsigaliojant pakeistai kainai, o toks atšaukimas įsigalios pasibaigus tuo metu galiojančiam prenumeratos laikotarpiui.

Terminas

Šios Sąlygos įsigalioja tą dieną, kai Klientas sutinka su Sąlygomis, ir galioja (jei Paslaugos teikimo laikotarpis nebuvo pratęstas) iki registruojantis Kliento pasirinkto prenumeratos laikotarpio pabaigos („Prenumeratos Laikotarpis“), nebent galiojimas būtų nutrauktas pagal skyriaus „Nutraukimas“ nuostatas.

Automatiniai pratęsimai. Po pradinio Prenumeratos Laikotarpio Paslaugų prenumerata bus automatiškai pratęsta tokios pačios trukmės laikotarpiui kaip ankstesnis Prenumeratos Laikotarpis, nebent kuri nors šalis raštu praneš kitai šaliai apie sutarties nutraukimą likus bent dešimčiai (10) dienų iki tuo metu galiojančio Paslaugų teikimo termino pabaigos. Jei Klientas, kaip nurodyta skyriuje „Mokėjimai“, pateikė „NordPass“ mokėjimo būdą, kuriuo nuskaičiuojami periodiniai mokesčiai, Klientas gali pasirinkti nutraukti šias Sąlygas prieš prasidedant naujam Prenumeratos Laikotarpiui.

Nutraukimas

Bet kuri šalis gali nutraukti šias Sąlygas, jeigu: a) kita šalis iš esmės pažeidžia Sąlygas ir neištaiso to pažeidimo per trisdešimt (30) dienų gavusi rašytinį pranešimą arba b) kita šalis nutraukia savo veiklą arba pradeda nemokumo, bankroto, likvidavimo ar panašią procedūrą, o procedūra neatšaukiama per devyniasdešimt (90) dienų. „NordPass“ gali nutraukti šias Sąlygas ir sustabdyti Kliento prieigą prie Paslaugų, jei to reikalauja įstatymai, arba už Kliento ar jo galutinių naudotojų nusikalstamą ar neteisėtą veiklą naudojantis Paslaugomis, jei „NordPass“ pagrįstai tai įtaria.

Nutraukimo pasekmės. Nutraukus Sąlygas dėl kokios nors priežasties ir nepažeidžiant jokių kitų taikomų nuostatų, išdėstytų šiose Sąlygose: a) išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus, „NordPass“ Klientui suteiktos teisės ir licencijos nedelsiant nustos galioti; b) nutraukus Sąlygas, „NordPass“ per komerciškai pagrįstą laikotarpį ištrina arba kitaip paverčia neatkuriamomis ir (arba) nuasmenina visas galutinių naudotojų paskyras ir kitus duomenis, susijusius su Kliento paskyra, išskyrus kopijas, leidžiamas pagal šias sąlygas arba reikalaujamas saugoti pagal taikytiną teisę; c) visos šių Sąlygų nuostatos, kurios dėl savo pobūdžio turi būti toliau taikomos pasibaigus jų galiojimo terminui arba nutraukus jų galiojimą, ir visos šalių teisės ir teisių gynimo priemonės, įgytos iki nutraukimo datos arba dėl nutraukimo arba galiojimo pabaigos, toliau galios po nutraukimo datos.

Konfidencialumas

Konfidenciali Informacija – visi duomenys ir informacija, kuriuos šalis atskleidžia kitai šaliai Prenumeratos Laikotarpiu ir (arba) ikisutartiniuose santykiuose (rašytiniuose ar žodiniuose, neatsižvelgiant į tai, kaip ji buvo pateikta), informacija, kurią bet kuri šalis laiko konfidencialia, ir visa kita informacija, susijusi su bet kurios šalies verslu, reikalais, klientais, produktais, plėtra, praktine patirtimi, komercinėmis paslaptimis ir personalu („Konfidenciali Informacija“).

Gaunančioji šalis: a) saugo Konfidencialią Informaciją užtikrindama visišką jos slaptumą; b) jokiais būdais neatskleidžia jokios Konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai; c) Konfidencialią informaciją naudoja tik šiose Sąlygose nustatytais tikslais; d) imasi priemonių, būtinų Konfidencialiai Informacijai, gautai iš atskleidžiančiosios šalies, apsaugoti nuo atskleidimo, kurios turi prilygti priemonėms, taikomoms jos pačios konfidencialiai informacijai apsaugoti; e) perduoda Konfidencialią Informaciją ir leidžia su ja susipažinti tik tiems darbuotojams, fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims, kurie teikia Paslaugas gaunančiajai šaliai ir kuriems jos gali reikėti Paslaugoms teikti; kiekviena šalis yra atsakinga už visus fizinių ar juridinių asmenų, kuriems ji perdavė Konfidencialią Informaciją, padarytus konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimus; f) be atskleidžiančiosios šalies išankstinio sutikimo nedaro jokios Konfidencialios Informacijos kopijų ar jos nekoreguoja, nemodifikuoja ar kitaip nekeičia; g) nereiškia jokių pretenzijų dėl nuosavybės teisės į Konfidencialią Informaciją ar jos dalį.

Konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi informacijai, kuri: a) yra arba tampa viešai prieinama, išskyrus atvejus, kai gaunančioji šalis pažeidžia sąlygas; b) jau yra gaunančiosios šalies teisėta nuosavybė prieš atskleidžiančiajai šaliai atskleidžiant šią informaciją arba yra gaunančiosios šalies nepriklausomai išvesta neteikiant pagalbos, netaikant ar nenaudojant Konfidencialios Informacijos arba nesilaikant šių konfidencialumo įsipareigojimų; c) trečioji šalis teisėtai nekonfidencialiai atskleidžia informaciją gaunančiajai šaliai; arba d) yra būtina, kad šalis galėtų laikytis galiojančių teisės aktų, teismo sprendimo arba, valdžios institucijų ar trečiųjų šalių prašymu, kad tokia šalis nustatytų, jog reikia atskleisti informaciją, tačiau tik iš anksto pranešusi kitai šaliai apie reikalaujamą atskleidimą, išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra draudžiamas.

Garantijų atsisakymas

PASLAUGOS IR PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS. KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, MES ATSISAKOME VISŲ IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ, ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ AR KITOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO IR BET KOKIAS GARANTIJAS, ATSIRANDANČIAS SUDARANT SANDORĮ AR NAUDOJANT. NEAPRIBODAMI TO, KAS JAU IŠDĖSTYTA, NEGARANTUOJAME IR NETVIRTINAME, KAD PASLAUGOS ATITIKS VISUS KLIENTO AR BET KURIO GALUTINIO NAUDOTOJO REIKALAVIMUS, KAD PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR PASLAUGŲ VEIKIMAS BUS NEPERTRAUKIAMAS AR BE KLAIDŲ ARBA KAD VISI PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR PASLAUGŲ TRŪKUMAI BUS PAŠALINTI.

JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD MES NEKONTROLIUOJAME JŪSŲ NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS. KLIENTAS YRA ATSAKINGAS UŽ TAI, KAD PASLAUGOS AR PROGRAMINĖ ĮRANGA BŪTŲ NAUDOJAMA ŠIAME DOKUMENTE NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS.

Atsakomybės apribojimas

Kliaunantis bet kokiais duomenimis ir (arba) turiniu internete, juos naudojant, perduodant arba gaunant kyla rizika, todėl raginame jus prieš naudojantis „NordPass“ paslaugomis įsitikinti, kad supratote šią riziką.

TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „NORDPASS“ IR SU JA SUSIJUSIOS ĮMONĖS, TIEKĖJAI, PERPARDAVĖJAI IR PLATINTOJAI PAGAL ŠIAS SĄLYGAS NEBUS ATSAKINGI UŽ A) NETIESIOGINIUS, SPECIALIUOSIUS, ATSITIKTINIUS, PASEKMINIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ATSIRADUSIUS DĖL SUTARTIES AR DELIKTO (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT APLAIDUMĄ); ARBA B) TINKAMUMO NAUDOTI, DUOMENŲ, VERSLO, PAJAMŲ ARBA PELNO PRARADIMĄ (KIEKVIENU ATVEJU TIEK TIESIOGINĮ, TIEK NETIESIOGINĮ), NET JEI ŠALIS ŽINOJO ARBA TURĖJO ŽINOTI, KAD TOKIE NUOSTOLIAI YRA ĮMANOMI, IR NET JEI TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ NEATITINKA SAVO ESMINIO TIKSLO.

„NORDPASS“ BENDRA IR KAUPIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIAME DOKUMENTE NURODYTUS NUOSTOLIUS JOKIU BŪDU NEGALI VIRŠYTI MOKESČIŲ, KURIUOS KLIENTAS PAGAL ŠIAS SĄLYGAS SUMOKĖJO „NORDPASS“ PER DVYLIKOS MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ IKI BET KOKIO PAREIKALAVIMO ATLYGINTI NUOSTOLIUS.

Žalos atlyginimas

Kliento patvirtinimas. Klientas atlygins žalą ir atleis „NordPass“ nuo atsakomybės dėl visų įsipareigojimų, nuostolių ir išlaidų (įskaitant atsiskaitymo už teisines paslaugas išlaidas ir pagrįstus mokesčius advokatams), atsirandančių dėl bet kokių pretenzijų, sprendimų ar procesų prieš „NordPass“ ir jos susijusias įmones, atsirandančių dėl Kliento ar Kliento galutinių naudotojų naudojimosi Paslaugomis pažeidžiant šias Sąlygas arba su tuo susijusių.

„NordPass“ patvirtinimas. „NordPass“ atlygins žalą ir atleis Klientą nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų, žalos ir išlaidų, atsirandančių dėl pretenzijų, sprendimų ar procesų prieš Klientą ir su juo susijusias įmones, kylančių dėl įtarimų, kad „NordPass“ technologija, naudojama teikti Paslaugas Klientui, pažeidžia arba neteisėtai pasisavina trečiosios šalies autorių teises, komercinę paslaptį, patentą ar prekės ženklo teises. „NordPass“ jokiu būdu neturės jokių įsipareigojimų ar atsakomybės pagal šį skirsnį, atsirandančių naudojant bet kokiu būdu pakeistas Paslaugas arba kartu su medžiaga, kurios nepateikė „NordPass“. „NordPass“ įsipareigojimai, žala ir išlaidos pagal šią nuostatą neviršija tos pačios sumos, kuri numatyta skirsnyje „Atsakomybės apribojimas“.

Žalos atlyginimo reikalaujanti šalis nedelsdama praneš žalą atlyginančiai šaliai apie visus jai žinomus reikalavimus ir: a) tinkamai bendradarbiaus su žalos atlyginimo reikalaujančia šalimi savo lėšomis ginant ar sprendžiant visus ieškinius ir b) turės teisę savo lėšomis gintis nuo visų ieškinių. Žalos atlyginimo reikalaujanti šalis sutinka, kad žalą atlyginanti šalis turės išimtinę gynybos nuo visų pateiktų ieškinių ir jų atlyginimo kontrolę. Žalą atlyginanti šalis nepritars jokiam teismo sprendimui ir nesudarys jokio susitarimo, kuriuo žalos atlyginimo reikalaujančiai šaliai būtų primestas įsipareigojimas ar atsakomybė be išankstinio žalos atlyginimo reikalaujančios šalies rašytinio sutikimo. JEI „NORDPASS“ PAŽEIDŽIA TREČIOSIOS ŠALIES INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES, PIRMIAU NURODYTOS KOMPENSACIJOS YRA VIENINTELĖ KLIENTO TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ PAGAL ŠIAS SĄLYGAS.

Bendrosios sąlygos

Ginčai, taikytina teisė. Šalys sąžiningai stengiasi derybomis išspręsti visus su šiomis Sąlygomis arba šių Sąlygų dalyku susijusius ar iš jų kylančius ginčus, pretenzijas, kontraversijas ar nesutarimus („Ginčas“). Bet koks ginčas, kuris lieka neišspręstas praėjus 30 (trisdešimčiai) dienų po to, kai bet kuri šalis raštu praneša apie tokį ginčą, gali būti perduotas spręsti Anglijos ir Velso kompetentingiems teismams Londone, Jungtinėje Karalystėje. Procesas vyksta anglų kalba. Šalys susitaria, kad šias Sąlygas reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai.

Grupinių ieškinių atsisakymas. Kai to nedraudžia taikytina teisė, nėra leidžiami grupiniai ieškiniai, grupiniai arbitražai, generalinių prokurorų ieškiniai ir bet kokie kiti procesai, kuriuose asmuo veikia kaip grupės atstovas. Išskyrus atvejus, kai Klientas ir „NordPass“ dėl to susitaria, nė vienas arbitras ar teisėjas negali sujungti daugiau nei vieno asmens reikalavimų arba kitaip pirmininkauti bet kokiam atstovavimo ar grupiniam procesui.

Pakeitimas. „NordPass“ gali retkarčiais peržiūrėti šias Sąlygas neprisiimdama jokių įsipareigojimų, o naujausia versija visada bus paskelbta Svetainėje. Apie Sąlygų pakeitimą galime pranešti išsiųsdami el. laišką arba paskelbdami atnaujintas Sąlygas Svetainėje. Pakeistos Sąlygos nebus taikomos atgaline data ir įsigalios nuo jų atnaujinimo dienos. Jei Klientas po bet kokio atnaujinimo įsigaliojimo toliau naudosis Paslaugomis, tai bus interpretuojama kaip Kliento sutikimas laikytis pakeistų Sąlygų ir su jomis sutikti.

Pastabos. Bet koks pranešimas, kurį reikalaujama arba leidžiama pateikti šiose Sąlygose, pateikiamas raštu asmeniškai, el. paštu arba visuotinai pripažintu kurjerių paštu. Pranešimai Klientui taip pat gali būti siunčiami atitinkamos paskyros el. pašto adresu ir laikomi pateiktais juos išsiuntus. Pranešimai „NordPass“ bet kuriuo atveju taip pat turi būti siunčiami [email protected] ir laikomi gautais kitą darbo dieną nuo tokio pranešimo.

Duomenų Apsauga. Klientas yra atsakingas už tai, kad pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus gautų sutikimą iš galutinių klientų ir (arba) pateiktų visą būtiną informaciją apie asmeninės informacijos tvarkymą galutiniam klientui. Jei teikiant Paslaugas Klientui taikomas ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016/679), „NordPass“ [Sutartis dėl Duomenų Tvarkymo] tampa šių Sąlygų tarp „NordPass“ ir Kliento šalimi.

Visa sutartis. Šios Sąlygos yra visa apimantis susitarimas ir reiškia visą sutartį dėl joje numatyto dalyko bei pakeičia visus ankstesnius šalių žodinius ar rašytinius pranešimus, pareiškimus, susitarimus ir sutartis dėl joje numatyto dalyko. Visi šalių sudarytų Sąlygų, Privatumo Politikos, Sutarties dėl Duomenų Tvarkymo (jei taikoma) ir Kliento sąskaitų faktūrų priedai įtraukiami į Sąlygas šia nuoroda.

Nepriklausomi rangovai. Jokia šių Sąlygų dalis nelaikoma partnerystės, atstovavimo, platinimo, bendros įmonės ar panašių santykių tarp jūsų ir „NordPass“ sudarymo pagrindu.

Teisių perleidimas. Nė viena šalis nepriskiria šių Sąlygų ar jokių teisių ar interesų pagal šias Sąlygas ir neperduoda jokių įsipareigojimų pagal šias Sąlygas negavusi išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo. „NordPass“ gali perleisti savo teises ir įsipareigojimus pagal šias Sąlygas pasirinktoms trečiosioms šalims be Kliento sutikimo, jei įmonė pertvarko, sujungia, įsigyja, parduoda ar perduoda visą savo turtą ar jo dalį.

Trečiosios šalys. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad „NordPass“ teikdama Paslaugas naudoja trečiųjų šalių paslaugų teikėjus (įskaitant, bet neapsiribojant, serverių paslaugų teikėjus) ir ji nebus laikoma atsakinga už trečiųjų šalių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveiksnumą, kurio „NordPass“ negali pagrįstai kontroliuoti.

Force majeure. Jei kuri nors šalis negali įvykdyti kurios nors šių Sąlygų dalies (išskyrus mokėjimo įsipareigojimus) dėl priežasčių, kurių ji negali pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, be apribojimų, telekomunikacijų ar interneto paslaugų tiekėjų gedimus, darbo ginčus, pilietinius neramumus, karą, vyriausybės taisykles ar kontrolę, nelaimingus atsitikimus, negalėjimą gauti medžiagų arba paslaugų ar nenugalimą jėgą, tokia įsipareigojimų nevykdanti šalis bus atleista nuo vykdymo atidėjimo laikotarpiui ir pagrįstam laikui po to.

Teisių atsisakymas. Tai, kad kuri nors šalis nepasinaudojo šių Sąlygų arba taikytinų teisės aktų suteikta teise arba teisių gynimo priemone arba vėlavo ja pasinaudoti, nereiškia arba negali būti suprantama kaip tos teisės arba teisių gynimo priemonės atsisakymas, bet kokios kitos teisės arba teisių gynimo priemonės atsisakymas arba kaip nors paveikti šių Sąlygų galiojimą.

Atskiriamumas. Jei nustatoma, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra nevykdytina arba negaliojanti, ta nuostata apribojama arba panaikinama tiek, kiek būtina, kad Sąlygos išliktų visiškai galiojančios bei būtų vykdytinos.

Jei turite klausimų ar pastabų dėl šių Sąlygų, susisiekite su mumis [email protected].